Документи

Неучебни , но присъствени дни за  учебната   2022-2023 година Виж

Насоки за обучение и действие в условията в условията на извънредна  епидемична обстановка в училищата. Виж

План-програма за БДП за 2022-2023 година Виж

Организация на учебния ден  2022-2023 г. Виж

Седмичен режим 2022-2023 г. Виж

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2022-2023 г. Виж

Правилник за дейността на училището 2022-2023 г.Виж

Годишен план за дейността на училището 2022-2023 г. Виж

План на  работа на Педагогическия съвет  2022-2023 г. Виж

План квалификация 2022-2023 г. Виж

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 г. Виж

Мерки за повишаване качеството на образование 2022-2023г.Виж

Стратегия за развитие на училището 2022-2023 г. Виж

Годишен план за реализиране  на стратегията  на развитие и приоритетите на училището , за 2022-2023г. Виж

Стратегия за насърчаване  и повишаване на грамотността 2022-2023 г. Виж

Учебници 2021-2022.Виж

Условия за организиране на различни форми на обучение  Виж

Анализ на проведена анонимна анкета за агресията и тормоза в училище  Виж

Етичен кодекс Виж

Програма за  ранното напускане на училище и намаляване броя на неизвинените отсъствия на деца и ученици от уязвими групи 2022-2023 Виж

Мерки по изпълнение на програма „Превенция на   ранното напускане на училище и намаляване броя на неизвинените отсъствия на деца и ученици от уязвими групи „2022-2023 Виж

Училищни правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за стравяне с училищния тормоз в образователната институция ОбУ „Пенчо Славейков“ 2022-2023 Виж

Процедура за регистриране на деца и ученици в риск 2022-2023 Виж

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децана и учениците  2022-2023 Виж

Алгоригъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците 2022-2023 Виж

Процедура  за регистриране и картотекиране на  деца и ученици на обща подкрепа за личностно развитие 2022-2023 Виж

Процедура  за регистриране и картотекиране на  деца и ученици на допълнителна  подкрепа за личностно развитие 2022-2023 Виж

План за работа на педагогическия съветник 2022-2023 г. Виж

План за работа на  училищния психолог 2022-2023 г. Виж

План за  работа на комисията за работа  по проекти и усвояване на фондове 2022-0223 Виж

План на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия 2022-2023 Виж

План на УКС  за противодействие на училищния тормоз и насилието в ОбУ „Пенчо Славейков“ през 2022-2023 учебна година Виж

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2022-2023Виж

Училищен план  за насърчаване и повишаване на грамотността 2022-2023Виж

Училищна програма за часовете , които не се  водят  от учители – специалисти по време на заместване на отсъстващ учител по мярката „Без свободен час“ 2021-2022/Виж

Програма за гражданско, здравно и интеркултурно образование  на учениците 2022-2023Виж

Правила за  за работа в ОбУ „Пенчо Славейков“ през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19 Виж

 

Училищни учебни планове 1 а клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 1 б клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 1 в клас 2022-2023  Виж

Училищни учебни планове 1 г клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 2 а клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 2 б клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 2 в клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 2 г клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 3 а клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 3 б клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 3 в клас 2023-2023 Виж

Училищни учебни планове 3 г клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 4 а клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 4 б клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 4 в клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 4 г клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 4 д клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове 5  а клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове 5  б клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове 5  в клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове 5  г клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове 6 а клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове 6 б клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове 6 в клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове 6 г клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове 7 а клас 2022-2023  Виж

Училищни учебни планове 7 б клас 2022-2023  Виж

Училищни учебни планове 7 в клас 2022-2023  Виж

Училищни учебни планове 7 г клас 2022-2023  Виж

Училищни учебни планове 7 д клас 2022-2023  Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 8 а клас 2022-2023  Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 8б клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 9 а клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 9б клас 2022-2023 Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 10 а клас 2022-2023Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 10 б клас 2022-2023 Виж

Условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендии в училището за ученици от 8 и 9 клас 2021-2022Виж

График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2021-2022 -начален етап Виж

График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2021-2022 -начален етап Виж

График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2021-2022 -гимназиален и прогимназиален етап Виж

График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2021-2022 – гимназиален и прогимназиален етап Виж

График за провеждане на срещи с родители на преподаватели за първи срок на учебната  2021-2022 Виж

График за провеждане на срещи с родители на преподаватели за втори срок на учебната  2021-2022 Виж

График за провеждане на консултации за първи срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на консултации за втори срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на час на клас  за първи срок  на учебната 2021-2022 –Виж

График за провеждане на час на клас  за втори срок  на учебната 2021-2022 –Виж

График за провеждане на допълнителния час на клас  ( ЧК-II ) за  първи срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на допълнителния час на клас  ( ЧК-II ) за  втори срок  на учебната 2021-2022 – Виж

 

График за провеждане на учебния час за организиране и провеждане на спортни дейности за  първи срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на учебния час за организиране и провеждане на спортни дейности за  втори срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на часовете по БДП  за първи срок на  учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на часовете по БДП  за втори  срок на  учебната 2021-2022 – Виж

График  дежурство за първи срок на  учебната 2021-2022 – Виж

График  дежурство за втори  срок на  учебната 2021-2022 – Виж

Съвет – Виж

Бюджет 2019 Виж

Изпълнение бюджет  2019 Виж

Бюджет 2020 Виж

Изпълнение бюджет 2020 1-во тримесечие  2-ро тримесечие  3-то тримесечие  4-то тримесечие

Бюджет 2021 Виж

Изпълнение на бюджет 2021 1-во тримесечие 2-ро тримесечие   3-то тримесечие   4-то тримесечие

План за действие в изпълнение на националната стратегия

за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  Виж

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Виж

Информация за същността на всеки един вид социална услуга Виж

Добри практики за работа с деца и техните семейства Виж