Документи

Организация на учебния ден  2017-2018 г. Виж

Годишна училищна програма за целодневна организация

на учебния ден Виж

Правилник за дейността на училището 2017-2018 г. Виж

Годишен план за дейността на училището 2017-2018 г. Виж

План квалификация 2017-2018 г.Виж

Стратегия за развитие на училището 2017-2020 г. Виж

Форми на обучение 2017-2018 г. Виж

Етичен кодекс Виж

Програма за превенция на ранното напускане на училище Виж

Механизъм за противодействие на училищния тормоз в ОУ “Пенчо Славейков” Виж

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието

в  ОУ “Пенчо Славейков” Виж

Програма за предоставяне на равни възможности Виж

Училищни учебни планове 1-4 клас Виж

Бюджет 2018 Виж

Изпълнение бюджет  2018  Виж

Училищни учебни планове 5-7 клас Виж

Училищни учебни планове професионално обучение Виж

Ред за действие в случай на инцидент в училище  Виж

План за действие в изпълнение на националната стратегия

за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  Виж

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Виж

Информация за същността на всеки един вид социална услуга Виж

Добри практики за работа с деца и техните семейства Виж