ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко за учебните 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г.,  Постановление №32 от 22.02.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №18 от 01.03.2019г и Постановление№38 от 01.03.2019г., обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление №251 на МС от 2016г. /обн.ДВ, бр.77 от 2016г, изм. И доп. бр.89 от 2016г, бр.36 и 55 от 2017г и бр.43, 53 и 97 от 2018г./

Прочети още

П О К А Н А за участие в общо събрание на колектива на ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

До

Членовете на ОС към ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез

г-жа Екатерина Димитрова Делинова – Директор на училището

Прочети още

Заседание на Обществен съвет

До членовете на Обществен съвет при ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 27 март 2019 г. (сряда ) от 11,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

Прочети още

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННИ ТЕСТОВЕ ЗА V КЛАС НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП

es es3       es2

НАЧАЛЕН ЧАС НА ПЪРВИЯ ТЕСТ Е 16.00 ЧАСА

Почивка между тестовете – 15 минути

 

График за провеждане

25.02.2019 г.

  1. Български език и литература – 45 минути
  2. Технологии и предприемачество – 40 минути

Прочети още

СТАРТИРА ПРОЕКТ “НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” ОТ 12.11.2018 Г.

es es3       es2

От 12.11.2018 г. СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05М2ОР001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) и на основание Заповед РД 09-3166/01.11.2018 г.  на министъра на образованието и науката.

Прочети още

Лято 2018

28.07.2018 г. Петдневната Академия за педагогически специалисти за „Иновации в образованието“ завърши. Лектори бяха – проф. Лефтерова – ПУ”Паисий Хилендарски” и доц.Калоянова – Бургаски свободен университет. Акцентите бяха в иновативни подходи в управлението на класната стая, приобщаването, работа с родители, работа с деца със СОП, ранна диагностика на деца с обучителни затруднения, и др. Проф.Лефтерова връчи сертификатите на успешно завършилите, сред които беше директора на училището Екатерина Делинова.

Прочети още

Заседание па Обществен съвет

до

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 04 септември 2018 г. (вторник) от 12,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание па Обществен съвет при следния

Прочети още