Събития през октомври

2 октомври 2018

Месец в помощ на животните бе обявен от Община Пловдив, посветен на 4 октомври – Световен ден за защита на животните. ОУ “Пенчо Славейков ” се включи с рисунки на животни от учениците от прогимназиален етап. В начален етап се проведе информационна кампания по темата. Учениците на Г-н Ганозов, както и на г-жа Делинова от факултативното обучение по изобразително изкуство, се включиха в инициативата.

Прочети още

СТАРТИРА ПРОЕКТ “НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” ОТ 12.11.2018 Г.

es es3       es2

От 12.11.2018 г. СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05М2ОР001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) и на основание Заповед РД 09-3166/01.11.2018 г.  на министъра на образованието и науката.

Прочети още

Лято 2018

28.07.2018 г. Петдневната Академия за педагогически специалисти за „Иновации в образованието“ завърши. Лектори бяха – проф. Лефтерова – ПУ”Паисий Хилендарски” и доц.Калоянова – Бургаски свободен университет. Акцентите бяха в иновативни подходи в управлението на класната стая, приобщаването, работа с родители, работа с деца със СОП, ранна диагностика на деца с обучителни затруднения, и др. Проф.Лефтерова връчи сертификатите на успешно завършилите, сред които беше директора на училището Екатерина Делинова.

Прочети още

Заседание па Обществен съвет

до

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 04 септември 2018 г. (вторник) от 12,30 ч. в ОУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив ще се проведе заседание па Обществен съвет при следния

Прочети още