Прием 2022/2023

  Утвърждаване на училищен план – прием в първи и пети клас за учебната 2022/2023 Виж

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕТО В VIII  КЛАС:

 1. Заявление до директора ;
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Работно време на Комисията:  

На 14.07.2020 г., 15.07.2020 г.  и  16.07.2020 г. от  8.00 ч.  до  18.00ч.

 

Място на приемане на документите

кабинет № 11, етаж I, централна  сграда

 

 

ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Организация по приема на ученици от първи клас за учебната 2020/2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в централизирано класиране за прием в първи клас

Заявление за записване в първи клас

 

 

 

Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година, както следва:

 1. Брой на паралелките – 5 /пет/;
 2. Брой на групите за целодневна организация на учебния ден – 2 /две/;
 3. Брой на учениците – съобразно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и стандарта за финансиране на институциите;
 4. Предмети за избираеми учебни часове – Български език и литература и Математика;
 5. При наличие на по–голям брой подадени заявления, училището ще сформира допълнителна паралелка и група за целодневна организация на учебния ден;
 6.  При наличие на по–голям брой подадени заявления ще се прилагат задължителните критерии от Приложение №2 към НАРЕДБА за прием на учениците в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

 

 

Училищен план – прием на учениците в пети клас за учебната 2020/2021 година, както следва:

 1. Брой на паралелките – 5 /пет/;
 2. Брой на групите за целодневна организация на учебния ден – 1 /една/;
 3. Брой на учениците – съобразно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и стандарта за финансиране на институциите;
 4. Предмети за избираеми учебни часове – Български език и литература и Математика;
 5. При наличие на по–голям брой подадени заявления ще сформира допълнителна паралелка.

         Училищният план-прием за учебната 2020/2021 година е утвърден със заповед     № РД-10-1537/ 26.03.2020 г. на  инж. Христина Димитрова,  Директор на ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив, на основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 41, 42 и 44, ал.1 от Наредба №10/ 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, във връзка със Становище на Обществения съвет към протокол №5/ 26.03.2020г.