Прием

Прием 2018/2019

Повече прочети  тук

Прием 2019/2020

Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година, както следва:

  1. Брой на паралелките 5 /пет/;
  2. Брой на групите за целодневна организация на учебния ден- 2 /две/;
  3. Брой на учениците – съобразно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и стандарта за финансиране на институциите;
  4. Предмети за избираеми учебни часове – Български език и литература и Математика.
  5. При наличие на по-голям брой подадени заявления ще се прилагат задължителни критерии от Приложение №2 към НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

 

Училищен план-прием на ученици в пети клас за учебната 2019/2020 година, както следва:

  1. Брой на паралелките 5 /пет/;
  2. Брой на групите за целодневна организация на учебния ден- 2 /две/;
  3. Брой на учениците – съобразно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и стандарта за финансиране на институциите;

4. Предмети за избираеми учебни часове – Български език и литература и Математика

Училищният план-прием за учебната 2019/2020 година е утвърден със заповед

№ РД-10-1878 / 27.03.2019 г.Виж