ПРОЕКТИ 2019

EU_SEFright       logo-bg-right

ГРАФИК НА СФОРМИРАНИТЕ ГРУПИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА, ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, БРОЙ ЧАСОВЕ И БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ТЯХ Виж

BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – „Нов шанс за успех“

Приключи втория етап на проект BG05M2OP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ „Нов шанс за успех“ – придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование.

Успешно преминаха изпитите  41 обучаеми, които продължават своето обучение в VІI клас.

IMG_20190226_163255 IMG_20190226_163314 IMG_20190226_163408