ПРОЕКТИ 2019/2021

EU_SEFright       logo-bg-right

 

От 08.01.2020 год. стартира  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 В училището бяха организирани 3 групи за базови компетентности по проекта:

В света на компютрите – IV клас

Компютърна грамотност – V-VI клас

Дигитални умения – VII клас

 

 

ГРАФИК НА СФОРМИРАНИТЕ ГРУПИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА, ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, БРОЙ ЧАСОВЕ И БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ТЯХ Виж

BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – „Нов шанс за успех“

Приключи проект BG05M2OP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ „Нов шанс за успех“ – придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование.

Успешно преминаха изпитите  38 обучаеми, които могат успешно да се реализират .

IMG_20190226_163255 IMG_20190226_163314 IMG_20190226_163408