СТАРТИРА ПРОЕКТ “НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” ОТ 12.11.2018 Г.

es es3       es2

От 12.11.2018 г. СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05М2ОР001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) и на основание Заповед РД 09-3166/01.11.2018 г.  на министъра на образованието и науката.

Обучаемите ще придобият в 3 етапа компетентности за 5,6,7 клас по български език и литература, математика,информационни технологии,история и цивилизация,география и икономика,човек и природа,, технологии и предприемачество и др.

За повече информация: 032/635343