Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ГРАФИК НА СФОРМИРАНИТЕ ГРУПИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА, ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, БРОЙ ЧАСОВЕ И БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ТЯХ Виж