СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

До Вас, родители на деца и ученици

в Основно училище  „Пенчо  Славейков”

Във връзка с изтичане мандата на настоящия Обществен съвет, в ход е процедурата за създаване на нов Обществен съвет към Основно училище „Пенчо Славейков“.
На 17.12.2019 г. от 17:00 часа в учителската стая на Основно училище „Пенчо Славейков“ ще се проведе делегатско събрание за излъчване на родители – членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.

Всеки делегат ще получи покана за участие в събранието. Поканата се връчва от класния ръководител или с писмо.

След това ще се проведе и първото заседание на новия Обществен съвет за избор на Председател.
Информация за състава на Обществения съвет съгласно ПСУДОСДГУ:
Чл. 4. (4) За представители на родителите могат да бъдат излъчени:
1. родители на деца или ученици от детската градина или училището;
2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.
(6) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.
(7) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.
Чл. 5. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:
1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
2. член на настоятелството на детската градина или на училището;
3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.
………… …………..
(3) Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца или ученици от детската градина или училището.

С правомощията на Обществения съвет можете да се запознаете от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Той може да бъде намерен в държавен вестник, сайта на МОН, сайта „За реформата“.