Проект „Шанс за всички“

На 31.08.2023, в ОбУ „Пенчо Славейков“ по проект „Шанс за всички“ се проведе Конференция на тема: „Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и степените на образование сред целевите групи и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността като предпоставка за бъдеща заетост“. Участници в Конференцията бяха обучителите от училището и обучаемите лица, участници в проекта, представители на кметство Източен и Бюрото по труда. След официалното откриване на събитието, бяха отбелязани стратегиите и политиките за повишаване на грамотността сред уязвими групи. Отчетен бе приносът на проект „Шанс за всички“ за популяризиране на необходимостта от повишаване на грамотността и ролята на училището за привличане на общественото мнение към ползите от образованието като предпоставка за бъдеща заетост.  Обучаемите споделиха затрудненията си в опитите си да намерят подходящата за тях работа, а представителя на Бюрото по труда, разясни начините на функциониране на институцията по отношение на обяви за работа, курсове за безработни и др. Полезността от дейностите по проекта беше отчетена от партньорите. Г-жа Делинова, директор на училището, благодари на всички ангажирани страни, отчете статистическите данни, които доказват успешността на проекта и изрази надежда за бъдещи съвместни партньорства. Г-жа Стефка Симеонова, ст.експерт в отдел „Образование“ на кметство Източен акцентира върху полезността на проекта, изрази своите адмирации за постигнатото и изрази мнение, че това е пътя към ограмотяване и реализиране на хората от уязвимите групи.