Документи

Правилник за дейността на ОбУ“Пенчо Слвавейков“ за учебната 2023/2024 година Виж

Годишен план за дейността на  ОбУ“Пенчо Славейков“  за учебната 2023/2024 годинаВиж

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2023-2024 г. Виж

Седмично разписание  на учебните занятия  за първи срок на учебната  2023-2024 г. Виж

Седмично разписание  на учебните занятия  за втори срок на учебната  2023-2024 г. Виж

План на  работа на Педагогическия съвет  2023-2024 г. Виж

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 г. Виж

Стратегия за развитие на училището 2022-2023 г. Виж

Стратегия за развитие на училището 2023-2027 г. Виж

План на УКС  за противодействие на училищния тормоз и насилието в ОбУ „Пенчо Славейков“ през 2023-2024 учебна година Виж

Мерки по изпълнение на програма „Превенция на ранното напускане  на училище и намаляване броя на неизвинените отсъствия на деца и ученици от уязвими групи“ 2023-2024Виж

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците  2023-2024 Виж

План за работа на педагогическия съветник 2023-2024 г. Виж

Условия за организиране на различни форми на обучение  Виж

Етичен кодекс Виж

План на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия 2023-2024 Виж

План на комисията по противопожарна охрана  2023-2024 Виж

План квалификация 2023-2024г. Виж

План на дейностите по  БДП за 2023-2024 година Виж

Мхаизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване  на разпространение и употеба  на наркотчни вещества в училище за 2023-2024 година Виж

Прогрма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование   за 2023-2024 година Виж

План на комисията по чествания за 2023-2024 година Виж

Училищни учебни планове 1 а клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 1 б клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 1 в клас 2023-2024   Виж

Училищни учебни планове 1 г клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 2 а клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 2 б клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 2 в клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 2 г клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 3 а клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 3 б клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 3 в клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 3 г клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 4 а клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 4 б клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 4 в клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 4 г клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 5  а клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 5  б клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 5  в клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 5  г клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 6 а клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 6 б клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 6 в клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 6 г клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове 7 а клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове 7 б клас 2023-2024  Виж

Училищни учебни планове 7 в клас 2023-2024  Виж

Училищни учебни планове 7 г клас 2023-2024  Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 8 а клас 2023-2024  Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 8б клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 8в клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 9 а клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 9б клас 2023-2024 Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 10 а клас 2023-2024Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 10 б клас 2023-2024 Виж

График за провеждане на консултации – първи срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на консултации – втори срок за учебната  2023-2024 Виж

График за контролни и класни работи  – първи срок за учебната  2023-2024 Виж

График за контролни и класни работи  – втори срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на час на класа  – първи срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на час на класа  – втори срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на срещи с родители – първи срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на срещи с родители – втори срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на ДЧ час на класа  – първи срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на ДЧ час на класа  – втори срок за учебната  2023-2024Виж

 График за провеждане на часовете по  БДП – първи срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на часовете по  БДП – втори срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на часовете по спортни дейности – първи срок за учебната2023-2024 Виж

График за провеждане на часовете по спортни дейности – втори срок за учебната2023-2024 Виж

График за  дежурство – първи срок за учебната  2023-2024 Виж

График за  дежурство – втори срок за учебната  2023-2024 Виж

График за провеждане на часовете по  организиране и провеждане на  спортни дейности – първи срок за учебната  2023-2024 Виж

Условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендии в училището за ученици от 8, 9 и 10  клас 2023-2024Виж

Съвет – Виж

Бюджет 2019 Виж

Изпълнение бюджет  2019 Виж

Бюджет 2020 Виж

Изпълнение бюджет 2020 1-во тримесечие  2-ро тримесечие  3-то тримесечие  4-то тримесечие

Бюджет 2021 Виж

Изпълнение на бюджет 2021 1-во тримесечие 2-ро тримесечие   3-то тримесечие   4-то тримесечие

План за действие в изпълнение на националната стратегия

за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  Виж

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Виж

Информация за същността на всеки един вид социална услуга Виж

Добри практики за работа с деца и техните семейства Виж