Документи

Седмично  учебно разписание за първи срок на  2021-2022 година Виж

Седмично  учебно разписание за втори срок на  2021-2022 година  за I- IV клас Виж

Седмично  учебно разписание за втори срок на  2021-2022 година  за V -IX клас Виж

Насоки за обучение и действие в условията в условията на извънредна  епидемична обстановка в училищата. Виж

План-програма за БДП за 2021-2022 година Виж

Организация на учебния ден  2021-2022 г. Виж

Годишна училищна програма за целодневна организация

на учебния ден 2021-2022 г. Виж

Правилник за дейността на училището 2021-2022 г.Виж

Годишен план за дейността на училището 2021-2022 г. Виж

План квалификация 2021-2022 г. Виж

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 г. Виж

Мерки за повишаване качеството на образование 2021-2022г.Виж

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 г. Виж

Годишен план за реализиране  на стратегията  на развитие и приоритетите на училището , за 2021-2022г. Виж

Учебници 2021-2022.Виж

Условия за организиране на различни форми на обучение  Виж

Анализ на проведена анонимна анкета за агресията и тормоза в училище  Виж

Етичен кодекс Виж

Програма за  ранното напускане на училище и намаляване броя на неизвинените отсъствия на деца и ученици от уязвими групи 2021-2022 Виж

Плана за действие по превенция на агресията. Засилване на сигурността в образователната институция ОбУ „Пенчо Славейков“ 2021-2022 Виж

План за действие при подаден или получен сигнал или съмнение   за дете в риск от насилие и при случай на кризисна интервенция“ 2021-2022 Виж

План на УКС  за противодействие на училищния тормоз и насилието в ОбУ „Пенчо Славейков“ през 2021-2022 учебна година Виж

Единни училищни правила и отговорности на педагогическите и непедагогическите специалисти   в ОбУ „Пенчо Славейков“, свързани със случаите на тормоз и превенцията 2021-2022Виж

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими груплии 2021-2022Виж

Училищен план  за насърчаване и повишаване на грамотността 2021-2022/Виж

Училищна програма за часовете , които не се  водят  от учители – специалисти по време на заместване на отсъстващ учител по мярката „Без свободен час“ 2021-2022/Виж

Програма за гражданско, здравно и интеркултурно образование  на учениците 2021-2022Виж

Правила за  за работа в ОбУ „Пенчо Славейков“ през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19 Виж

План на училищната комисия по  БДП  за на  учебната 2021-2022 – Виж

Училищни учебни планове 1 клас 2021-2022Виж

Училищни учебни планове 2 клас 2021-2022Виж

Училищни учебни планове 3 клас 2021-2022Виж

Училищни учебни планове 4 клас 2021-2022Виж

Училищни учебни планове 5 клас 2021-2022Виж

Училищни учебни планове 6 клас 2021-2022  Виж

Училищни учебни планове 7 клас 2021-2022  Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 8 а клас 2021-2022  Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 8б клас 2021-2022 Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 9 а клас 2021-2022  Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 9б клас 2021-2022 Виж

Условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендии в училището за ученици от 8 и 9 клас 2021-2022Виж

График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2021-2022 -начален етап Виж

График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2021-2022 -начален етап Виж

График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2021-2022 -гимназиален и прогимназиален етап Виж

График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2021-2022 – гимназиален и прогимназиален етап Виж

График за провеждане на срещи с родители на преподаватели за първи срок на учебната  2021-2022 Виж

График за провеждане на срещи с родители на преподаватели за втори срок на учебната  2021-2022 Виж

График за провеждане на консултации за първи срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на консултации за втори срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на час на клас  за първи срок  на учебната 2021-2022 –Виж

График за провеждане на час на клас  за втори срок  на учебната 2021-2022 –Виж

График за провеждане на допълнителния час на клас  ( ЧК-II ) за  първи срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на допълнителния час на клас  ( ЧК-II ) за  втори срок  на учебната 2021-2022 – Виж

 

График за провеждане на учебния час за организиране и провеждане на спортни дейности за  първи срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на учебния час за организиране и провеждане на спортни дейности за  втори срок  на учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на часовете по БДП  за първи срок на  учебната 2021-2022 – Виж

График за провеждане на часовете по БДП  за втори  срок на  учебната 2021-2022 – Виж

График  дежурство за първи срок на  учебната 2021-2022 – Виж

График  дежурство за втори  срок на  учебната 2021-2022 – Виж

Съвет – Виж

Бюджет 2019 Виж

Изпълнение бюджет  2019 Виж

Бюджет 2020 Виж

Изпълнение бюджет 2020 1-во тримесечие  2-ро тримесечие  3-то тримесечие  4-то тримесечие

Бюджет 2021 Виж

Изпълнение на бюджет 2021 1-во тримесечие 2-ро тримесечие   3-то тримесечие   4-то тримесечие

План за действие в изпълнение на националната стратегия

за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  Виж

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Виж

Информация за същността на всеки един вид социална услуга Виж

Добри практики за работа с деца и техните семейства Виж