Документи

Графици за обучение на учениците от първи , втори и трети клас  за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения за периода 15.06.2021-23.06.2021 Виж

План-програма за БДП за 2021 година Виж

Организация на учебния ден  2020-2021 г. Виж

Годишна училищна програма за целодневна организация

на учебния ден 2020-2021 г. Виж

Правилник за дейността на училището 2020-2021 г.Виж

Годишен план за дейността на училището 2020-2021 г. Виж

План квалификация 2020-2021 г. Виж

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 г. Виж

Стратегия за развитие на училището 2021-2024 г. Виж

Гошишен план за реализиране  на стратегията  на развитие и приоритетите на училището , за 2020г. Виж

Форми на обучение 2020-2021 г.Виж

Условия за организиране на различни форми на обучение  Виж

Етичен кодекс Виж

Програма за  ранното напускане на училище и намаляване броя на неизвинените отсъствия на деца и ученици от уязвими групи 2020-2021 Виж

Училищна програма за  сигурна и безопасна училищна среда свързана с превенцията  и интервенцията на насилието и тормоза  в ОбУ „Пенчо Славейков“ 2020-2021 Виж

План на УКС  за противодействие на училищния тормоз и насилието в ОбУ „Пенчо Славейков“ през 2020-2021 учебна година Виж

Единни училищни правила и отговорности на педагогическите и непедагогическите специалисти   в ОбУ „Пенчо Славейков“, свързани със случаите на тормоз и превенцията 2020-2021Виж

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2020-2021Виж

Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2020-2021/мерки за повишаване качеството на образованието/Виж

Програма за гражданско, здравно и интеркултурно образование  на учениците 2020-2021Виж

Правила за организация за работа в ОбУ „Пенчо Славейков“ през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19 Виж

План на училищната комисия по  БДП  за на  учебната 2020-2021 – Виж

Училищни учебни планове 1 клас 2020-2021Виж

Училищни учебни планове 2 клас 2020-2021Виж

Училищни учебни планове 3 клас 2020-2021Виж

Училищни учебни планове 4 клас 2020-2021Виж

Училищни учебни планове 5 клас 2020-2021Виж

Училищни учебни планове 6 клас 2020-2021Виж

Училищни учебни планове 7 клас 2020-2021Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 8 а клас 2020-2021Виж

Училищни учебни планове професионално обучение 8б клас 2020-2021иВиж

Условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендии в училището за ученици от 8 клас 2020-2021Виж

График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2020-2021 -начален етап Виж

График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2020-2021 -начален етап Виж

График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2020-2021 – гимназиален и прогимназиален етап Виж

График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2020-2021 – гимназиален и прогимназиален етап Виж

График за провеждане на срещи с родители на преподаватели за първи срок на учебната  2020-2021 Виж

График за провеждане на срещи с родители на преподаватели за втори срок на учебната  2020-2021 Виж

График за провеждане на консултации за първи срок  на учебната 2020-2021 – Виж

График за провеждане на консултации за втори срок  на учебната 2020-2021 – Виж

График за провеждане на час на клас  за първи срок  на учебната 2020-2021 – Виж

График за провеждане на час на клас  за втори срок  на учебната 2020-2021 – Виж

График за провеждане на допълнителния час на клас  ( ЧК-II ) за  първи срок  на учебната 2020-2021 – Виж

График за провеждане на допълнителния час на клас  ( ЧК-II ) за  втори  срок  на учебната 2020-2021 – Виж

График за провеждане на учебния час за организиране и провеждане на спортни дейности за  първи срок  на учебната 2020-2021 – Виж

График за провеждане на учебния час за организиране и провеждане на спортни дейности за  втори срок  на учебната 2020-2021 – Виж

График за провеждане на часовете по БДП  за първи срок на  учебната 2020-2021 – Виж

График за провеждане на часовете по БДП  за втори срок на  учебната 2020-2021 – Виж

График  дежурство за първи срок на  учебната 2020-2021 – Виж

График  дежурство за втори срок на  учебната 2020-2021 – Виж

Обществен съвет – Виж

Бюджет 2019 Виж

Изпълнение бюджет  2019 Виж

Бюджет 2020 Виж

Изпълнение бюджет 2020 1-во тримесечие  2-ро тримесечие  3-то тримесечие  4-то тримесечие

Изпълнение на бюджет 2021 1-во тримесечие 2-ро тримесечие

Ред за действие в случай на инцидент в училище  Виж

План за действие в изпълнение на националната стратегия

за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  Виж

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Виж

Информация за същността на всеки един вид социална услуга Виж

Добри практики за работа с деца и техните семейства Виж