ПРОЕКТИ 2021/2024 г.

 

 

 

 

През учебната 2023/2024 г. стартира проект  BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

      Основна цел е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на  учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати Специфични цели са подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи и намаляване дела на преждевременно напусналите училище, повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви.

   

 

 

   

 

 

От  19.10.2023 г. продължава проект “ Образование за утрешния ден“ с  клуб  по компютърно моделиране:  „Хаштаг“ с ръководител Светлана Андреева. Продължава повишаването на дигиталните  умения и компетентности за работа в дигиталното общество на нашите ученици. Учениците посещават заниманията по компютърно моделиране с удоволствие и интерес.

                             През учебната 2023/2024  година в Обединено училище „Пенчо Славейков“ продължава участието в проект BG05M2OP001-5.001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,2014-2020г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

  EU_SEFright             logo-bg-right                                                                                                                                                 

ПОКАНА

от Обединено училище „Пенчо Славейков”,

в качеството му на бенефициент по проект: „Шанс за всички“,

Договор № BG05M2OP001-3.020-0017-C01/21.09.2021 г.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014 – 2020 г.

Приоритетна ос  „Образователна среда за активно социално приобщаване“

Процедура  BG05M2OP001-3.020  „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2“

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на

ЕДНОДНЕВНА КРЪГЛА МАСА

на тема: Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и степените на образование сред

целевите групи и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността като предпоставка за

бъдеща заетост – „Привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността, като предпоставка за бъдеща заетост“

 

Място на провеждане: Обединено училище „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив ул. „Батак“ №57

Дата на провеждане: 31.07.2023 г.

Начален час: от 11,00 часа

Краен час: 18.30 часа

 

      

На 02.12.2022 г стартира проект “ Образование за утрешния ден“ с три клуба  по компютърно моделиране:  „Аватар“ – ръководител Светлана Андреева, „Магията на компютрите“ – Костадинка Ранделова и “ Дигитален свят“ – Величка Жулева. Основна цел на проекта е да насърчи и мотивира учениците за използването на леснодостъпни платформи и мобилни приложения. Това ще повиши дигиталните им умения и компетентности за работа в дигиталното общество. Учениците посещават заниманията по компютърно моделиране с удоволствие и интерес.

 

EU_SEFright    logo-bg-right

В Обединено училище „Пенчо Славейков“ стартираха дейности  по Проект  BG05M2OP001-3.020-0017 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2“ – „Шанс за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Проектът е с продължителност 2 години и има за цел да осигури достъп до образование и обучение на лица навършили 16 години, отпаднали от училище или без образование за по-добра реализация на пазара на труда. Обучаемите ще бъдат включени в курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап на основното образование. Успешно завършилите основно образование ще бъдат подпомогнати да продължат своето образование в гимназиален етап или да потърсят професионална реализация. Предстои стартиране на обученията.

От 01.12.2021 год. продължава  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 В училището бе  организирана  1 група  за базови компетентности по проекта:

„Аз и компютърът“  – VII клас, в процес на одобрение е група  „В света на компютъра“ – II клас.

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“     

 

Дейностите по проекта продължават и през учебната 2021/2022 година. Сформирани са 17 групи по БЕЛ и 6 групи по математика в начален етап, 11 групи по БЕЛ и 6 групи по математика в прогимназиален етап,  2 групи по БЕЛ и 1 група по математика в гимназиален етап. Учениците ще бъдат подкрепяни допълнително за да преодолеят пропуски и да се справят с новия учебен материал по основните предмети. Ще бъдат проведени и консултации с учениците от 7 клас във връзка с кариерното им развитие.

 

Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

           

 

 

    В Обединено училище „Пенчо Славейков“ стартира изпълнението на проект на  МОН       №  BG 05M2OP001-5.001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,2014-2020г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID – 19, и подготовка за екологично, цифрово възстановяване на икономиката(REACT – EU)

Проекта е с продължителност от 12.02.2021 до 31.12.2023 година. Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигуряват условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

ОТ 01.10.2021 г. в училището са  организирани  15 групи с ученици от първи клас  по Дейност 2.

за придобиване на базови умения за Видовете платформи и функционалността на платформата

G-suitе.

Обучението приключва с издаване на сертификати на участниците.

През годината при необходимост ще бъдат сформирани групи, обхващащи ученици отговарящи на условията  по Дейност 2, Дейност 5.

Предстои сформиране на групи по Дейност 4 – Обучение на родители за придобиване на учения за работа в електронна среда.