Неучебни , но присъствени дни от учебната 2020/2021 г.

На основание чл. 257, ал.1, 259, ал. 1 и чл.105, ал.4 от ЗПУО, във връзка с решение на ПС , протокол №11/02.09.2020 г. , със ЗАПОВЕД №  РД-10-2087 / 02. 09. 2020 г.

ОБЯВЯВАМ:

       За неучебни , но присъствени следните три дни от учебната 2020/2021 г.:

  1. 29 октомври 2020 г. – есенен спортен празник;
  1. 27 април 2021 г. – патронен празник на училището;
  1. 20 май 2021 г. – пролетен спортен празник.

 

инж. Христина Димитрова

Директор на ОбУ „Пенчо Славейков”