ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОбУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив, район Източен

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ДЛЪЖНОСТ: Образователен медиатор

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2021-01-26

МЯСТО НА РАБОТА: Обединено училище „Пенчо Славейков“

ОБРАЗОВАНИЕ: основно СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: не ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не

ДРУГИ: Обявеното работно място е по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -Заявление за заемане на длъжността -Професионална автобиография

-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ: 2021-01-26 ДО: 2021-02-02

В СГРАДА НА: ОбУ „Пенчо Славейков“, град Пловдив, район Източен

Адрес: гр.Пловдив, ул. Батак № 57 от 8,30 ч. до 16,30 ч.                                                                                                               «

Телефон: 032/635343

Забележка!

Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и

Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност