Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи“

С изключително успешна реализация на проект „Социално -икономическа интеграция на уязвими  групи в Община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП НОИР -2014-2020 г. по Договора на БФП №   BG05М90Р001-2.056-0002,21ДГ-668/08.07.2021г.може да се похвали  училището.

„Социално -икономическа интеграция на уязвими  групи в Община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, е неговото предназначение и дейностите се в три направления, български език , спорт и изобразително изкуство .Ръководителите на групи по проекта са Елена Кьоррайчева, Петя Колева и Стефан Ганозов. На различни места в градска среда  , в знакови за града сгради или исторически  обекти  и  спортни съоръжения бяха водени ученици от прогимназиален етап. Ефектът  е изключителен, защото се променя  , възприятието им за града, за света и в личен план се променят желанията им за развитие.