„Закрила на детето“

На 22.02.2024г., се проведе втората планирана среща на родителите на ученици от прогимназиален и гимназиален етап със социални работници от ДСП/“Отдел закрила на детето“. Отново бяха обсъдени проблемите по Механизма за обхват, задълженията на родителите, социалните услугите които се предлагат, как да се сигнализира за деца в риск, за посредствията от ранните бракове и други. Присъстващите родители се атгажираха да бъдат партньори на училищните власти, зададоха своите въпроси на социалните работници и последва дискусия. Училището изказва специални благодарности на директорите на ДСП и ОЗД за предоставяне на възможността за двете срещи.