Извънкласни дейности

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

в Обединено училище „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ гр. ПЛОВДИВ

Въз основа на проведено анкетно проучване сред учениците за техните желания и интереси в ОбУ „Пенчо Славейков“ гр. Пловдив за учебната 2021/2022 година се сформираха 18 групи в следните направления:  „Математика“, „Технологии“, „Природни науки“ , „Гражданско образование“, „Спорт“ и „Изкуства и култура“. Дейностите по интереси стартираха своите занятия на 11.10.2021 г. Заниманията ще се провеждат през цялата учебна година и през ваканциите. В групите могат да бъдат включени допълнителни членове до достигане на определения  максимален брой ученици.