COVID-19

Учениците от IIв клас се карантинират за периода 15-26.03.2021 г. заради заразен с COVID-19 класен ръководител Екатерина Илчева.С цел минимализиране на риска от заразяване от COVID-19, целият клас продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание чрез платформата G-suite и Viber групата на класа. За ученици, които не разполагат с технически средства , се предоставят материали на хартия със съдействието на медиатор . За комуникацията с родителите да се използва училищния електронен дневник, платформата G-suite, електронната поща на училището.
Георги Найчев, старши учител ЦОУД, извършва обучението на учениците в рамките на уговорената продължителност на работното време, като за отчитане на деня като работен учителят попълва утвърдения в училището електронен формуляр за периода на карантина.
Снежана Кърнева, старши учител ЦОУД подпомага учениците от II в клас, които са под карантина дистанционно.

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА   Виж

 

Уважаеми родители,

Следващата седмица / от 23 до 27 ноември/ учениците от начален етап, 5, 7 и 8 класове ще учат присъствено в училище. В къщи за работа от разстояние в електронна среда остават учениците от 6 клас. При промяна на обстоятелствата ще ви информираме веднага. Нямаме карантинирани ученици! Бъдете здрави!

Г-жа  Христина Димитрова

     ГРАФИК ЗА ПОЕТАПНО ВРЪЩАНЕ В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   И   ПОЕТАПНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОРЕС В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ ГР. ПЛОВДИВ

 

 

КЛАС               1

СЕДМИЦА

23.11.-27.11

        2

СЕДМИЦА

30.11.-04.12

3

СЕДМИЦА

7.12.-11.12

4

СЕДМИЦА

14.12.-18.12

5

СЕДМИЦА

21.12.-23.12

8 Присъствено ОРЕС Присъствено Присъствено ОРЕС
7 Присъствено Присъствено ОРЕС Присъствено Присъствено
6 ОРЕС Присъствено Присъствено ОРЕС Присъствено
5 Присъствено Присъствено Присъствено Присъствено Присъствено

 При промяна на обстоятелства или указания от висшестоящи органи, графикът може да бъде променян.

 

 

 

 

Уважаеми родители,

И тази седмица / 16-20.11.2020 г./  в нашето училище обучението продължава да е  присъствено за децата от Подготвителни групи, учениците от начален етап от 1 до 4 клас и за учениците от 5 клас. За учениците от 6,7 и 8 класове е организирано обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.  За учениците, които нямат  необходимата техника, се подготвят материали на хартиен носител.  

Със Заповед №РД09-3213/13.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката се дава възможност на родителите на деца от ПГ да спре за известен период детето си от посещение в училище , след подадено писмено  уведомление до директора.

Нямаме карантинирани ученици!

Г-жа  Христина Димитрова

 

 

 

 

Информация относно заболели преподаватели в ОбУ  „Пенчо Славейков“ гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална информация за епидемичната обстановка в училище, Ви информирам, че в училището ни има един  учител, дал положителен резултат за COVID-19.  Учителката не е допуснала незащитен контакт с учениците, преподавателите и другия персонал в училището. До завръщането й  за паралелките, в които преподава ще бъдат осигурени заместващи учители.

         Извършена бе предписаната в задължителните здравни протоколи дезинфекция на училищната сграда и спазваме всички допълнителни предписания на санитарните власти.

         В допълнение на горната информация Ви уверявам, че в ОбУ  „Пенчо Славейков“ гр. Пловдив са предприети всички противоепидемични мерки, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

         Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

С уважение,

инж. Христина Димитрова

Директор на ОбУ  „Пенчо Славейков“ гр. Пловдив

 

Информация  относно  епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19  в   ОбУ “Пенчо Славейков“ гр. Пловдив

Към  дата    09.11.2020 г.  са налице данни от медицинските власти  за болен преподавател с Covid-19. По преценка на експерти от РЗИ, не се налага карантиниране на ученици и персонал.

Предприети  мерки  към   дата 09.11.2020г.:

  • Карантиниране на преподавателя  за  срок от 14 дни,считано от 06.11.2020г.
  • Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, а на учителите по време на учебните часове и в общите помещения
  • Извънредна щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие
  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището , публикуван на сайта на  училището.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

Правила за организация за работа в ОбУ „Пенчо Славейков“ през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19 Виж