Договор за обществена поръчка

Договор

Протоколи и доклади на комисията

Протокол Комисия закуски 2015

Решение 6 закуски 2015

Решения за промяна в документацията

Решение за коригиране на ОП  , съгласно чл. 27а, ал.1  – Решение за изтегляне

Решение за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана – невалидно към 10.12.2015

Ново решение за възлагане на ОП – Актуално решение към 10.12.2015

 

Разяснения по документацията за участие

Разясения – документът е качен на:08.12.2015 16:23

Документация за участие

Решение за възлагане на обществена поръчка

Пълно описаие

Указания участие

Техническо предложение

Образец предлагана цена

Образец оферта

Критерии за оценка на офертата

Заглавна страница – закуски

Примерен договор

Декларация на срок за валидност

Декларация за участие за подизпълнители

Декларация чл.51

Декларация по чл.47 от ЗОП

Административни сведения

отговор запитване

 

 

 

 

Документация за участие

Решение за откриване на обществена поръчка

Заповед

Описание и условия на поръчката охрана

Критерии за оценка на оферти

Указания за участие

Образец  14 Декларация_47-ал1 ал 2 и ал.5 ЗОП

Образец  11 -12-13 Декларации 51З

Примерен договор

Образец 9 за предлагана цена

Декларация за подизпълнител

Образец чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП

ОБР. 6 ДЕКЛ. ОБОРУДВАНЕ

ОБР. 5 ДЕКЛ ОГЛЕД

ОБР. 4 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБР. 3 СХОДНИ ДОГОВОРИ

ОБР. 2 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

Обр. 1 ОфертаОхрана

Заглавна страница документация

Публична покана по чл.101б на ЗОП

 

Пълно описание

Указания участие

Техническо предложение

Образец предлагана цена

Образец оферта

Критерии за оценка на офертата

Заглавна страница – закуски

Примерен договор

Декларация на срок за валидност

Декларация за участие за подизпълнители

Декларация по чл.51 от ЗОП

Декларация по чл.47 от ЗОП

Административни сведения

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Решение за откриване на обществена поръчка

Заповед

Описание и условия на поръчката охрана

Критерии за оценка на оферти

Указания за участие

Образец  14 Декларация_47-ал1 ал 2 и ал.5 ЗОП

Образец  11 -12-13 Декларации 51З

Примерен договор

Образец 9 за предлагана цена

Декларация за подизпълнител

Образец чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП

ОБР. 6 ДЕКЛ. ОБОРУДВАНЕ

ОБР. 5 ДЕКЛ ОГЛЕД

ОБР. 4 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБР. 3 СХОДНИ ДОГОВОРИ

ОБР. 2 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

Обр. 1 ОфертаОхрана

Заглавна страница документация

Договор за обществена поръчка

Договор Анубис-Булвест

Договор Просвета

Договор Бит и техника

03 Проект за Договор-ОУ-АНУБИС-БУЛВЕСТ

03 Проект за Договор-ОУ- ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД

03 Проект за Договор-ОУ-БИТ И ТЕХНИКА ООД

Документация за участие

03 Приложение Декларация чл.47 ал.1 т.1 и т.3 ал.2 т.1 т.2а чл. 5т.3 и т.4 от ЗОП

03 Приложение сведение участник

03 Приложение Декларация чл.47 ал. 5 т.1 и т 2 от ЗОП

03 Приложение Декларация чл.47 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 и 5 от ЗОП

03 Приложение Декларация подизпълнители

03 Приложение Декларация договор

03 Образец на техническа оферта

03 Ценово предложение Плик 3