Договор за обществена поръчка

Договор

Протоколи и доклади на комисията

Протокол Комисия закуски 2015

Решение 6 закуски 2015

Решения за промяна в документацията

Решение за коригиране на ОП  , съгласно чл. 27а, ал.1  – Решение за изтегляне

Решение за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана – невалидно към 10.12.2015

Ново решение за възлагане на ОП – Актуално решение към 10.12.2015

 

Разяснения по документацията за участие

Разясения – документът е качен на:08.12.2015 16:23

Документация за участие

Решение за възлагане на обществена поръчка

Пълно описаие

Указания участие

Техническо предложение

Образец предлагана цена

Образец оферта

Критерии за оценка на офертата

Заглавна страница – закуски

Примерен договор

Декларация на срок за валидност

Декларация за участие за подизпълнители

Декларация чл.51

Декларация по чл.47 от ЗОП

Административни сведения

отговор запитване

 

 

 

 

Публична покана по чл.101б на ЗОП

 

Пълно описание

Указания участие

Техническо предложение

Образец предлагана цена

Образец оферта

Критерии за оценка на офертата

Заглавна страница – закуски

Примерен договор

Декларация на срок за валидност

Декларация за участие за подизпълнители

Декларация по чл.51 от ЗОП

Декларация по чл.47 от ЗОП

Административни сведения