Документация за участие

Решение за откриване на обществена поръчка

Заповед

Описание и условия на поръчката охрана

Критерии за оценка на оферти

Указания за участие

Образец  14 Декларация_47-ал1 ал 2 и ал.5 ЗОП

Образец  11 -12-13 Декларации 51З

Примерен договор

Образец 9 за предлагана цена

Декларация за подизпълнител

Образец чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП

ОБР. 6 ДЕКЛ. ОБОРУДВАНЕ

ОБР. 5 ДЕКЛ ОГЛЕД

ОБР. 4 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБР. 3 СХОДНИ ДОГОВОРИ

ОБР. 2 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

Обр. 1 ОфертаОхрана

Заглавна страница документация

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Решение за откриване на обществена поръчка

Заповед

Описание и условия на поръчката охрана

Критерии за оценка на оферти

Указания за участие

Образец  14 Декларация_47-ал1 ал 2 и ал.5 ЗОП

Образец  11 -12-13 Декларации 51З

Примерен договор

Образец 9 за предлагана цена

Декларация за подизпълнител

Образец чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП

ОБР. 6 ДЕКЛ. ОБОРУДВАНЕ

ОБР. 5 ДЕКЛ ОГЛЕД

ОБР. 4 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБР. 3 СХОДНИ ДОГОВОРИ

ОБР. 2 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

Обр. 1 ОфертаОхрана

Заглавна страница документация